Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjno - Sportowych

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji, sportu, turystyki upowszechniania kultury na rzecz ogółu społeczności lokalnej, jak również na rzecz członków Stowarzyszenia. 

2. Inspirowanie różnorodnych form działania osob fizycznych, prawnych, instytucji działających w sferze edukacji, sportu, turystyki i upowszechniania kultury oraz wspomaganie materialne, programowe i organizacyjne.

3. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.

4. Ułatwienie wzajemnych kontaktów między placówkami oświatowymi, zachęcanie do nowatorstwa w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

5. Organizacja i prowadzenie niepuplicznych placówek oświatowych w tym niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

6. Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.

7. Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu.

8. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz kultury, historii i tradycji regionu.

9. Działanie na rzecz grup zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym.

10. Podejmowanie wszelkich inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom.

11. Podejmowanie działań w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.