Statut


STATUT

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W JEZIORANACH

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Statut – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach, zwany dalej OSiR działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

4. ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

6. uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach nr XVIII/189/08 z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach, niniejszego Statutu.

§ 2

1. Siedziba OSiR mieści się w Jezioranach przy ul. Konopnickiej 13 E.

§3

1. OSiR prowadzi działalność na terenie Gminy Jeziorany.

§4

1. OSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Jeziorany nie posiadającej osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§5

1. Nadzór nad działalnością OSiR sprawuje Burmistrz Jezioran.

ROZDZIAŁ II

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA

§6

1. Celem funkcjonowania OSiR jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji oraz podejmowanie działań rozwijających i zaspokajających w tym zakresie potrzeby mieszkańców  Gminy Jeziorany.

2. Przedmiot działania OSiR w Jezioranach:

1. inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

2. organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych promujących gminę z uczestnictwem dzieci i młodzieży szkolnej, zakładów pracy, grup środowiskowych, społeczności lokalnej oraz turystów,

3. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami i innymi jednostkami działającymi na rzecz sportu, rekreacji i turystyki,

4. tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo – rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,

5. zapewnienie właściwej eksploatacji, utrzymanie i konserwacja obiektów sportowo – rekreacyjnych przekazanych jednostce oraz podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy istniejącej bazy sportowej i rekreacyjnej,

6. organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i okolicznościowych,

7. prowadzenie stołówki,

8. udostępnianie obiektów i urządzeń organizacjom i indywidualnym osobom na cele związane z działalnością sportową, rekreacyjną i wypoczynkową,

9. prowadzenie działalności usługowej w zakresie gastronomicznym,

10. prowadzenie innych zadań zleconych przez Burmistrza,

11. sprawowanie opieki nad szlamami rowerowymi znajdującymi się na terenie Gminy Jeziorany:

a). szlak nr 1 – Jeziorany – Żardeniki – Kikity – Biesówko – Zerbuń – Miejska Wieś – Jeziorany, nr dróg: droga wojewódzka593, droga powiatowa 1487 N, droga powiatowa 1434 N,

b). szlak nr 2 – Jeziorany – Lekity – Derc – Frączki – Studzianka – Radostowo – Studnica – Jeziorany nr dróg: droga powiatowa 1432 N, droga powiatowa 1477 N, droga powiatowa 1475 N, droga wojewódzka 593,

c). szlak nr 3 – Jeziorany – Wójtówko – Ustnik – Kalis – Lekity – Krokowo – Kostrzewy – Droga Jeziorany – Wipsowo – Jeziorany nr dróg: droga wojewódzka 593, droga powiatowa 1535 N, drogi wewnętrzne bez numeru, droga gminna  163006 N, droga wojewódzka 595, droga powiatowa 1483 N,

d). szlak nr 4 – Jeziorany – Tłokowo – Kramarzewo – Franknowo – Ustnik – Wójtówko – Jeziorany nr dróg: droga powiatowa 1422 N, droga powiatowa 1424 N, droga gminna 163001 N, droga powiatowa 1422 N, droga powiatowa 1481 N, droga gminna 163002 N, droga powiatowa 1535 N, droga wojewódzka 593.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA OŚRODKA I ZARZĄDZANIE 

§ 7

1. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji kieruje jednoosobowo Dyrektor, zatrudniony i zwalniany przez Burmistrza Jezioran wyłoniony na to stanowisko w wyniku otwartego naboru, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

2. Dyrektora reprezentuje OSiR na zewnątrz.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w OSiR pracowników, jest kierownikiem zakładu w rozumieniu kodeksu pracy.

§ 8

1. Szczegółową organizacją i zasady działania ośrodka określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Ośrodka.

§ 9

1. Zasady wynagradzania pracowników OSiR określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.).

§ 10

1. OSiR dysponuje samodzielnie rachunkiem bankowym.

§ 11

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zwany dalej „planem finansowym”.

ROZDZIAŁ IV

MIENIE

§ 12

1. OSiR gospodaruje mieniem stanowiącym własność Gminy Jeziorany.

2. Działalność OSiR finansowana jest ze środków otrzymanych z budżetu Gminy    Jeziorany, przyznanych na wydatki związane z działalnością jednostki i środków  zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

3. OSiR samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia kierując się  zasadą jego efektywnego wykorzystania.

4. OSiR samodzielnie prowadzi obsługa administracyjno– finansowa.

§ 13

1. OSiR wyposażony jest w nieruchomości stanowiące:

1. Boiska sportowe znajdujące się na działkach stanowiących własność Gminy Jeziorany:

2. Boisko sportowe w Dercu, obręb Derc, nr działki 187 o pow. 0,57 ha, nr księgi  wieczystej 13564,

3. Boisko sportowe w Krokowie, obręb Krokowo, nr działki 109/3 o pow. 0,31 ha,  nr księgi wieczystej 18086,

4. Boiska sportowe w Olszewniku , obręb Olszewnik, nr działki 96/2 o pow. 0,57 ha  nr księgi wieczystej 13548,

5. Boisko sportowe w Piszewie, obręb Piszewo, nr działki 42 o pow. 0,58 ha, nr  księgi wieczystej 13518,

6. Boisko sportowe w Studziance, obręb Studzianka, nr działki 43/1 o pow. 0,70 ha,  nr księgi wieczystej 13452 oraz działka nr 42/2 o pow. 9377 ha, nr księgi  wieczystej 17344,

7. Boisko sportowe w Tłokowie, obręb Tłokowo, nr działki 201/1 o pow. 0,57 ha, nr  księgi wieczystej 13424,

8. Boisko sportowe w Wójtówku, obręb Tłokowo, nr działki 283/32 o pow. 1,19 ha,  nr księgi wieczystej 19141,

9. Boisko sportowe w Potrytach, obręb Potryty, nr działki 50/33 o pow. 2,10 ha,  nr księgi wieczystej 19143,

10. Boisko sportowe w Kikitach, obręb Kikity, nr działki 52,4 o pow. 0,33 ha, nr księgi wieczystej 168381,

11. Boisko sportowe w Kiersztanowie, obręb Kiersztanowo, nr działki 105/1 o pow.   0,73 ha, nr księgi wieczystej 13931,

12. Boisko sportowe w Lekitach, obręb Lekity, nr działki 19 o pow. 0,78 ha, nr  księgi wieczystej 18458,

13. Boisko sportowe w Zerbuń, obręb Zerbuń, nr działki 245/7 o pow. 0,0315 ha, nr księgi wieczystej 18838 oraz działka nr 245/8 o pow. 0,1292 ha, nr księgi  wieczystej 18838, Plac utwardzony nr działki 265/4.

1. Obiekty sportowe na terenie gminy Jeziorany:

1. Hala sportowa z zapleczem w Jezioranach przy ul. Konopnickiej 13 E, nr działki 265/2 o pow. 0,800 ha nr księgi wieczystej 18849, nr działki 268/2 o pow. 0,1406 ha nr księgi wieczystej 13107, nr działki 357/59 o pow. 0,750 ha nr księgi wieczystej 9418,

2. Stadion Miejski w Jezioranach przy ul. Wipsowskiej nr działki 347 o pow. 1,3623 ha, nr księgi wieczystej 13084,

3. Plaża miejska w Tłokowie, nr działki 194 o pow. 0,600 ha, nr księgi wieczystej 13426.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 15

1. Przekształcenie lub likwidacja może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach.