RODO

RODO - Klauzula informacyjna

 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach informuje:
 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach ul. Konopnickiej 13 E,11-320 Jeziorany e-mail biuro.osirjeziorany@wp.pl tel./faks: 89 718 25 81/89 718 25 92,

   

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: biuro.osirjeziorany@wp.pl lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1,

   

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań OSiR - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust.2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 roku poz. 1065 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy,

   

 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w zależności od prowadzonych przez OSiR działań.

   

 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

   

 6. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

   

 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania OSiR w zakresie ochrony danych osobowych,

   

 8. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w OSiR, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. posiadają wymóg ustawowy;

 9. Dane osobowe przetwarzane w OSiR na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.