Regulamin Hali Sportowej

 

Regulamin Hali Sportowej

Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania niniejszego REGULAMINU.

§ 1.
1. Hala sportowa jest czynna w  godzinach 08:00 - 21:00 (przy czym w roku szkolnym
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -15:00 z hali korzysta szkoła).
2. Korzystanie z hali sportowej odbywa się wg harmonogramu zajęć zatwierdzonego przez Dyrektora OSiR, który ma prawo do jego zmian.

3. Hala sportowa służy do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno- sportowych, kulturalnych i okolicznościowych.
4. Do dyspozycji uczestników zajęć i innych form określonych w § 1 pkt 3 oddaje się szatnie
oraz toalety.

§ 2.

1. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty.
2. Opłaty za korzystanie z hali sportowej ustalone są w zarządzeniu Burmistrza.

3. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania hali muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 3.

1. Z hali sportowej mogą korzystać:
 a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna,
 b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 c) zakłady pracy, instytucje, organizacje,
 d) osoby fizyczne,
 e) osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych
z udziałem publiczności.
2. Przebywać na hali sportowej oraz korzystać z urządzeń hali mogą tylko osoby mające zajęcia sportowe lub uczestniczące w imprezach sportowych.

3. Pracownicy OSiR mają obowiązek każdorazowego reagowania na niewłaściwe zachowanie osób przebywających na terenie obiektu i zgłaszania zaistniałej sytuacji Dyrektorowi OSiR.

§ 4.

1. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego.
2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
a) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
b) utrzymania czystości w obiekcie,
c) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
d) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych,
e) niezwłocznego opuszczenia hali po zakończeniu zajęć.
3. Nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upoważnione do prowadzenia zajęć, zobowiązani są do kontrolowania czystości obuwia sportowego uczestników zajęć.
4. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
5. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu oraz wyposażenia grożącego wypadkiem.
6. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć oraz osoby przebywające w hali sportowej podczas zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń hali pod względem bezpieczeństwa.
7. Za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas imprez sportowych z udziałem publiczności odpowiada organizator imprezy sportowej.

 

§ 5.

1. Każdy kto przebywa w obiekcie hali powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić
i nie zagrażać innym.
2. Podczas rozgrywek oraz imprez sportowych uczestnicy i widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń porządkowych organizatora imprezy.
3. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

§ 6.

1. Zabrania się wnoszenia na hale sportową przedmiotów:
a) broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych, fajerwerków wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
c) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
d) butelek, puszek, kubków, itp. wykonanych z kruchego, pękającego bądź twardego materiału,
e) napojów alkoholowych.
2. Ponadto zakazuje się:
a) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,
b) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (szatnie, pomieszczenia służbowe itp.),
c) rzucania wszelkich przedmiotów,
d) rozniecania ognia,
e) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,
f) niszczenia wszelkiego rodzaju sprzętu,
g) zaśmiecania obiektu hali i terenu przyległego.

§ 7.

Korzystający i przebywający na terenie hali sportowej winni zastosować się do zaleceń zawartych
w niniejszym regulaminie.

§ 8.

Za wszelkie zniszczenia wynikające z przyczyn niewłaściwego korzystania z hali sportowej, urządzeń, sprzętu, itp. obciążony będzie korzystający lub przebywający w hali, powodujący zniszczenie.